Cuma, 19 Temmuz 2019

Çırkın Nüfus Sayımı 5

NEVAHİ-İ BARÇIN’A BAĞLI, MUSLUCALI AŞİRETİ ÇIRKIN KÖYÜ  1831 TARİHLİ NÜFUS SAYIMIDIR (5/6)

82)    Karye-i mezkur imamı uzun boylu, kara sakallı, otuzbeş yaşında Molla Mehmed bin Hasan. Oğlu bir yaşında Hasan. Ammizadesi yirmibeş yaşında ter bıyıklı İsa.
83)    Orta boylu, sarı bıyıklı, yirmiiki yaşında Ali Kethüda oğlu Yusuf.
84)    Uzun boylu, aksakallı, altmış yaşında İci oğlu Süleyman bin İsa. Bira-deri kır sakallı elli yaşında Mehmed. Oğlu yirmi yaşında, ter bıyıklı İsa.
85)    Orta boylu, kır sakallı, ellibeş yaşında Şaban oğlu Hüseyin bin Süley-man. Oğlu onsekiz yaşında ter bıyıklı Musa. Diğer oğlu oniki yaşında Memiş.
86)    Orta boylu, kır sakallı, ellibeş yaşında Emir Abdullah bin Hüseyin. Oğlu onsekiz yaşında Hüseyin. Diğer oğlu onbeş yaşında Halil. Diğer oğlu on yaşında Mehmed. Diğer oğlu sekiz yaşında Ebubekir.
87)    Orta boylu, kara sakallı, otuzbeş yaşında Gice Musa Oğlu Mercan. Oğlu on yaşında Hasan. Diğer oğlu yedi yaşında Ömer.
88)    Orta boylu, köse kır sakallı, elli yaşında Gice Musa oğlu Yakub. Oğlu onyedi yaşında, ter bıyıklı İlyas. Diğer oğlu onüç yaşında Mehmed. Diğer oğlu yedi yaşında Cafer. Diğer oğlu bir yaşında Mustafa.
89)    Orta boylu, aksakallı, altmışbeş yaşında Kara Cuma oğlu Ahmed. Oğlu onyedi yaşında ter bıyıklı İsmail. Diğer oğlu onbeş yaşında Süleyman.
90)    Orta boylu, ter bıyıklı, yirmi yaşında Muhli oğlu Ömer.
91)    Kısa boylu, kır sakallı, altmış yaşında Cafer oğlu Kara. Oğlu onyedi yaşında Battal. Diğer oğlu oniki yaşında Mehmed. Ammizadesi oğlu on yaşında Musa.
92)    Orta boylu, kara sakallı, otuzsekiz yaşında Tiftik oğlu Hasan bin Ah-med. Oğlu yirmiiki yaşında, kara bıyıklı Battal. Diğer oğlu sekiz yaşında Mustafa.
93)    Uzun boylu, kara sakallı, otuzbeş yaşında Lök oğlu Muhlis. Oğlu altı yaşında Ali.
94)    Orta boylu, kır sakallı, ellisekiz yaşında Ahmed Kethüda bin Bayram. Oğlu oniki yaşında Hasan. Diğer oğlu altı yaşında Halil.
95)    Uzun boylu, kara sakallı, otuzsekiz yaşında Cafer oğlu Mehmed. Oğlu yedi yaşında Ahmed. Diğer oğlu üç yaşında Osman.
96)    Orta boylu, kara sakallı, kırkbeş yaşında Bekir oğlu Muhlis.Oğlu kara bıyıklıi yirmi yaşında Ahmed. Diğer oğlu onbeş yaşında Mustafa. Birader zadesi orta boylu, kara bıyıklı yirmibeş yaşında Hasan. Oğlu altı aylık Mahmud.
97)    Orta boylu, kumral sakallı, otuzsekiz yaşında, Selek oğlu Mustafa. Oğlu iki yaşında Ali.
98)    Orta boylu, kır sakallı, elli yaşında, Veli oğlu Mehmed bin Veli. Oğlu yirmiiki yaşında kara bıyıklı Musa. Diğer oğlu onsekiz yaşında Veli. Diğer oğlu sekiz yaşında Ali. Diğer oğlu bir yaşında Süleyman.
99)    Orta boylu, kır sakallı, ellisekiz yaşında Veli oğlu Ömer. Oğlu dört yaşında Mehmed.
100)    Orta boylu, kara bıyıklı, yirmi yaşında Eymürze oğlu Battal.
101)    Kısa boylu, kır sakallı, elli yaşında Yenice oğlu Mehmed bin Mustafa.
102)    Orta boylu, kara bıyıklı, yirmiüç yaşında Lök oğlu Ahmed bin Veli. Biraderi onyedi yaşında Süleyman. Diğer biraderi onbeş yaşında Mustafa. Diğer biraderi yedi yaşında Hüseyin.
103)    Orta boylu, kır sakallı, kırksekiz yaşında Yunus oğlu Abdullah. Oğlu sekiz yaşında Osman. Diğer oğlu dört yaşında Hüseyin. Diğer oğlu altı aylık Veli
104)    Orta boylu, kara sakallı, kırkbeş yaşında Baltalı oğlu Mehmed.
105)    Orta boylu, kara sakallı, otuzbeş yaşında Süllü oğlu Osman.
106)    Müteveffa Botur’un eytamı oniki yaşında İbrahim. Biraderi yedi yaşında Halil.
107)    Orta boylu, kumral sakallı, otuzbeş yaşında Büzük oğlu Ali bin Abdullah.
108)    Orta boylu, kumral sakallı, kırk yaşında Hacı Hasan oğlu İsmail bin Halil.