SANAYİ SİCİL BELGESİ GEREKEN İŞ YERLERİ HAKKINDA

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair; Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi ile ilgili 7033 sayılı Kanun 01 Temmuz

20l7 tarih ve 30l11 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu kanuna göre, Sanayi Sicil iş ve işlemleri kapsamında yapılacak çalışmalara esas

olmak üzere; "Yeni kurulacak sanayi işletmelerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan önce sanayi siciline kayıt için uygun olup olmadığının" Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl

Müdürlüğüne yazılı olarak sorulması, İl Müdürlüğünce gönderilecek cevabı yazının tarafınıza ulaşmadan işyeri açma ve çalışma ruhsat düzenlenmemesi gerekmektedir.

Bu yazı duyuru niteliğindedir.